Nyereményjáték felhívás

PNH Facebook nyereményjáték szabályzat

  1. A játék és a szervező: Jelen szabályzat az PNH Kft. által kezelt, karbantartott  Facebook oldalán futó üzenőfali nyereményjátékokra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.
  2. Kik vehetnek részt a játékban? A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
  3. A játék időtartama, menete: A játék időtartama: 2021. május 13. – 2021. május 23 ., nyertesek száma: 1 fő. Nyeremény: Az 1 db üzenőfali bejegyzést nyilvánosan megosztó személyek között egy ajándékutalvány kerül véletlenszerű kisorsolásra, amelynek tartalma egy családi gokartozás a rönöki Gokart Radring-en, valamint egy 20.000 Ft értékű utalvány  a rönöki Székely Tanya csárdába. Sorsolás és eredményhirdetés: 2021. május 27. csütörtök.

A játék menete:  Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a PNH Kft. Facebook oldalára kikerülő Műszakvezető álláshirdetési videóját kell nyilvánosan megosztania. A nyerteseket a megosztók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki.

  1. Nyeremények, nyertesek: A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük. A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét; és/vagy ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol; és/vagy ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; és/vagy jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti, és/vagy ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek
  2. Nyertesek értesítése: A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.
  3. Nyeremények kézbesítése:  A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
  4. A Szervező felelőssége: A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
  5. Adatkezelés és adatvédelem – 8.1 Tájékoztatás: A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre  használjuk. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, valamint feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt  felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.  A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

  1. Vegyes rendelkezések: A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.  Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.